วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

ข้อมูล หมายถึงอะไร

ข้อมูล หมายถึงข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในรูปแบต่างๆ เช่น ตัวเลข ตัวอักษร เป็นต้น
หรือหมายถึงข้อความที่อธิบายสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วนำไปประมวลผลได้ ไม่ว่าข้อเท็จจริงนั้นมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์หรือไม่ก็ตาม

ไม่มีความคิดเห็น: